ကမာၻေပၚကသဘာဝအတိုင္းတည္ရွိေနေသးတဲ့ အံ့ၾသစရာေနရာမ်ား ဓါတ္ပုံ ( ၁၇ ) ပုံ

ကမာၻေပၚကသဘာဝအတိုင္းတည္ရွိေနေသးတဲ့ အံ့ၾသစရာေနရာမ်ား ဓါတ္ပုံ ( ၁၇ ) ပုံ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကမာၻေျမႀကီးရဲ႕ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ဟာ

စဥ္ဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕အရာေတြက လူေတြေၾကာင့္ေျပာင္းလဲေနသလို တစ္ခ်ိဳ႕အရာေတြကလဲ ငလ်င္၊မုန္းတိုင္းဒဏ္စတဲ့ သဘာဝအေလ်ာက္လဲျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ကမာၻႀကီးရဲ႕ အခ်ိဳ႕ေသာအစိတ္အပိုင္းေတြဟာ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ေအာင္ မပ်က္မစီးဘဲရွိေနပါေသးတယ္။

ကမာၻႀကီးရဲ႕ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားဟာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္အေျဖမထုတ္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။

ယခုတင္ဆက္ေပးခ်င္တာကေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ သဘာဝအတိုင္းတည္ရွိေနေသးၿပီး အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေနရာမ်ားအေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁။ YellowStone ( အေမရိကန္ )

Credit Photo

၂။ ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံမွ အသဲပုံကြၽန္း

Credit Photo

၃။ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ သက္တမ္းရွိတဲ့ ပင္လယ္ထဲမွေက်ာက္ေတာင္

Cedar Mesa

၄။ ေလွကားထစ္ပုံစံ စိုက္ခင္းမ်ား ( တ႐ုတ္ )

Credit Photo

၅။ အနီေရာင္ကမ္းေျခ ( တ႐ုတ္ )

Credit Photo

၆။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တစ္လုံးေတာင္မ်ားႏွင့္စပါးခင္းမ်ား

Credit Photo

၇။ Cedar Mesa ( အေမရိကန္ )

Credit Photo

၈။ Majlis al Jinn ( အိုမန္ႏိုင္ငံ )

Credit Photo

၉။ ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ား ( ဝင္႐ိုးစြန္းေဒသ )

Credit Photo

၁၀။ ကႏၲာရထဲမွ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး ( ပီ႐ူး )

Credit Photo

၁၁။ Wrangell-St. Elias National Park ( ကေနဒါ )

Credit Photo

၁၂။ သက္တန႔္ေတာင္မ်ား ( တ႐ုတ္ )

Credit Photo

၁၃။ သက္တန႔္ပုံေတာင္

Credit Photo

၁၄။ ဘာလီကြၽန္း ( အင္ဒိုနီးရွား )

Credit Photo

၁၅။ ကန္ေတာ့ပုံေတာင္မ်ား ( အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ )

Credit Photo

၁၆။ ပန္းေရာင္ေရကန္ ( ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ )

Credit Photo

၁၇။ ေလဆာနဲ႔ ခြဲထားသလို ညီညာေနတဲ့ ေက်ာက္တုံး ( အေမရိကန္ )

Credit Photo