ဒီ၀ဋ္ေၾကြး ၁၉ ခ်က္အေၾကာင္းကို သိထားတဲ့သူေတြတိုင္း အကုသိုလ္အလုပ္ကို ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္သြားပါလိမ့္မယ္

ဝဋ္ေၾကြး ၁၉ခ်က္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစ႐ာမ်ား ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ဖတ္သင့္တဲ့ ဗဟုသုတေလးပါ

၁။ ဒီဘဝမွာ လက္ဝတ္႐တနာမ်ား နွင့္ အဝတ္ေကာင္းမ်ားဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္းဟာ အ႐င္ဘဝက သင္ဟာ ဘုန္းေတာ္ႄကီးမ်ားကို သကၤန္းကပ္လွဴခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ အစားအေသာက္ ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေန႐ပါသလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက ဆြမ္းလွဴျခင္း၊ မ႐ွိဆင္း႐ဲသားေတြကို ေပးကမ္းလႈဒါန္း ျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္

၃။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီဘဝမွာ ဆင္း႐ဲျပီး အဝတ္ေကာင္းေတြ မဝတ္နိုင္႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက ႏွေျမာတြန္႔တိုျခင္း၊ မစ ၦရိယ စိတ္မ်ား၍ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းမႈ မ႐ွိျခင္း၊ အလွဴမလုပ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၄။ ဒီဘဝမွာ ကိုယ္ပိုင္တိုက္ႄကီး ျခံႄကီးမ်ားနွင့္ ေနနိုင္ျခင္းဟာ အ႐င္ဘဝက ဒါနေကာင္းမႈ အစုစုႏွင့္ ဘုန္းႄကီးေက်ာင္းေတြမွာ ဆန္အလႈေပးျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၅။ ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ျပီး ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ ပိုင္ဆိုင္ေန႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက ဘုန္းႄကီးေက်ာင္း ေဆာက္ဖို႔ ေငြလႈဒါန္းျခင္း၊ပစၥည္းေလးပါးလွဴဒါန္းျခင္း တို႔ေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၆။ ဘာလို့ ဒီဘဝမွာ သင္ဟာ လွပေက်ာ့ေမာ့ေန႐ပါသလဲ ဆို႐င္ေတာ့ အ႐င္ဘဝမွာ သင္ဟာ ဘုရားေရႊသကၤန္းကပ္ျခင္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားကို သကၤန္းလွဴ ဒါန္းဆပ္ကပ္ျခင္း၊မ႐ွိတဲ့သူေတြကို အဝတ္ေပးလွဴ ျခင္း ၊ ဘု႐ားပန္း ကပ္လႈျခင္း စသည္တို႔ေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၇။ ဘာလို့ ဒီဘဝမွာ ပညာ႐ည္ျမင့္မားေန႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝမွာ သင္ဟာ သက္သတ္လႊတ္စားသည့္ အျပင္ ဘု႐ားတ႐ားမ်ားနွင့္ ေပ်ာ္ေမြ ့ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။ ဆီမီးလွဴ ဒါန္း၊ ပညာဥာဏ္အလင္းေရာင္ေပးလွဴ ျခင္း၊ ပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

၈။ ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ သင္က ခ်စ္ခင္သူေပါမ်ားျပီး သူငယ္ခ်င္းအေႁခြအရံမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုေန႐ပါသလဲ ဆို႐င္ေတာ့ အ႐င္ဘဝမွာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားျဖင့္သာ ကူညီခ့ဲျခင္း၊သူတစ္ပါးခ်စ္ျခင္းကို မခဲြခဲ့ျခင္း၊သင့္ျမတ္ေအာင္ေျပာဆိုေပးျခင္း တို႔ ေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၉။ ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ မိဆံုဖဆံုျဖင့္ ေန႐သလဲဆို႐င္ေတာ့ အ႐င္ဘဝမွာ ႐ိုေသေလးစားျပီး အကူညီေပးတတ္သူနွင့္ ဘက္မလိုက္ျခင္း၊သူတစ္ပါးအသိုက္အျမံဳကို မဖ်က္စီးခဲ့ျခင္းတို႔ေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၀။ ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ မိဘမ့ဲကေလး ျဖစ္ေန႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက ငွက္ပစ္ ၊ ငါးမ်ွား ၊တိ႐ိစာၦန္ေတြရဲ့ အသိုက္အျမံဳမ်ားကို ျဖိဳ ခ် ဖ်က္စီးခဲ့ ျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၁။ဘာလို့ ဒီဘဝမွာ သက္႐ွည္က်န္းမာ ေန႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝမွာ ငွက္လႊတ္၊ ငါးလႊတ္၊ႏြား စသည့္ သက္႐ွိ သတၱဝါေလးေတြကို လႊတ္ေပးျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၂။ ဘာေႄကာင့္ ဒီဘဝမွာ အသက္တို႐သလဲ ဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက သူတစ္ပါး အသက္၊တိ႐ိစာၦန္မ်ားကို သတ္ထားခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၃။ ဒီဘဝမွာ ဘာလို႔ သူတစ္ပါး႐့ဲ အခိုင္းေစအျဖစ္ေန႐ပါသလဲ ဆို႐င္ အ႐င္ဘဝမွာ မ႐ွိဆင္း႐ဲသားမ်ားကို နွိမ္ထားခဲ့ျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၄။ ဘာ့ေႄကာင့္ သင့္မ်က္လံုးက ဒီဘဝမွာ လွပေန႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက ဘု႐ားမွာ ဆီမီးပူေဇာ္ခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၅။ ဘာလို႔ ဒီဘဝမွာ အသိပညာမ့ဲ ၊ နားမႄကား သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္႐ပါသလဲဆို႐င္ အ႐င္ဘဝက မိဘေ႐ွ႕တြင္ ႄကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၆။ အဘယ့္ေႄကာင့္ ဒီဘဝမွာ အဆိပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ ေသ႐သလဲဆို႐င္ အ႐င္ဘဝက စမ္းေ႐ ၊ ေသာက္သံုးေ႐မ်ားကို အဆိပ္ခတ္ခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၇။ ဘာေႄကာင့္ ဒီဘဝမွာ ဆြဲႄကိဳးခ်ျပီး ေသဆံုး႐ပါသလဲဆို႐င္ အ႐င္ဘဝကသက္႐ွိလူ၊ တိ႐ိစာၦန္မ်ားကို ထိုနည္းက့ဲသို႔ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၈။ အကယ္၍ ဒီဘဝမွာ သူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္ျဖတ္ညႇင္းဆဲတဲ့သူသည္၊ေနာင္ဘဝမွာ တူေသာအက်ဳိး ကိုယ့္ကို တစ္ခါအသတ္ခံရလိမ့္မည္။ ဘယ္ေတာ့မွ မဆံုးနိုင္တ့ဲ သံသ႐ာဆက္ကြင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။သံသရာလည္ေနမည္။

၁၉။ ဒီဘဝမွာ ဓမၼမိတ္ေဆြတို႔လည္း ဒီသံသ႐ာအေႄကာင္းေတြ၊တရားအေၾကာင္းေတြ ဆက္ျပီးေျပာျပသြားနိုင္မယ္ ဆို႐င္ ေနာက္ဘဝမွာ ေကာင္းေႄကာင္းနဲ႔ လူေတြ႐့ဲ ႐ိုေသေလးစားျခင္းကို ခံ႐ပါလိမ့္မယ္။

ဓမၼစာေပမ်ားကုိ ျမတ္ႏုိးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ေမတၱာျဖင့္ ဗုဒၶ၏ ဓမၼစမ္းေရ ေစတနာေမတၱာျဖင့္..စာသားမ်ားျဖည့္စြက္ပူေဇာ္ပါ၏ ။ဓမၼဒါနျပန္လည္စုစည္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ – ငရဲမွ အပ၊ဝဋ္အျမဲ

Credit – မူရင္းေရးသားသူ

Unicode

ဝဋ်ကြွေး ၁၉ချက် အကြောင်းသိကောင်းစရာများ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဖတ်သင့်တဲ့ ဗဟုသုတလေးပါ

၁။ ဒီဘဝမှာ လက်ဝတ်ရတနာများ နှင့် အဝတ်ကောင်းများဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်းဟာ အရင်ဘဝက သင်ဟာ ဘုန်းတော်ကြီးများကို သင်္ကန်းကပ်လှူခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ အစားအသောက် ကောင်းများဖြင့် နေရပါသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက ဆွမ်းလှူခြင်း၊ မရှိဆင်းရဲသားတွေကို ပေးကမ်းလှုဒါန်း ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၃။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီဘဝမှာ ဆင်းရဲပြီး အဝတ်ကောင်းတွေ မဝတ်နိုင်ရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက နှမြောတွန့်တိုခြင်း၊ မစ ္ဆရိယ စိတ်များ၍ ပေးကမ်း လှူဒါန်းမှု မရှိခြင်း၊ အလှူမလုပ်ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။

၄။ ဒီဘဝမှာ ကိုယ်ပိုင်တိုက်ကြီး ခြံကြီးများနှင့် နေနိုင်ခြင်းဟာ အရင်ဘဝက ဒါနကောင်းမှု အစုစုနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ဆန်အလှုပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၅။ ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ တိုးတက်အောင်မြင်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်နေရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက ဘုန်းကြီးကျောင်း ဆောက်ဖို့ ငွေလှုဒါန်းခြင်း၊ပစ္စည်းလေးပါးလှူဒါန်းခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၆။ ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ သင်ဟာ လှပကျော့မော့နေရပါသလဲ ဆိုရင်တော့ အရင်ဘဝမှာ သင်ဟာ ဘုရားရွှေသင်္ကန်းကပ်ခြင်း၊ သံဃာတော်များကို သင်္ကန်းလှူ ဒါန်းဆပ်ကပ်ခြင်း၊မရှိတဲ့သူတွေကို အဝတ်ပေးလှူ ခြင်း ၊ ဘုရားပန်း ကပ်လှုခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၇။ ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ ပညာရည်မြင့်မားနေရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝမှာ သင်ဟာ သက်သတ်လွှတ်စားသည့် အပြင် ဘုရားတရားများနှင့် ပျော်မွေ့နေသူလည်း ဖြစ်သည်။ ဆီမီးလှူ ဒါန်း၊ ပညာဉာဏ်အလင်းရောင်ပေးလှူ ခြင်း၊ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

၈။ ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ သင်က ချစ်ခင်သူပေါများပြီး သူငယ်ချင်းအခြွေအရံများနှင့် ပြည့်စုံနေရပါသလဲ ဆိုရင်တော့ အရင်ဘဝမှာ ကောင်းကျိုးများဖြင့်သာ ကူညီခဲ့ခြင်း၊သူတစ်ပါးချစ်ခြင်းကို မခွဲခဲ့ခြင်း၊သင့်မြတ်အောင်ပြောဆိုပေးခြင်း တို့ ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၉။ ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ မိဆုံဖဆုံဖြင့် နေရသလဲဆိုရင်တော့ အရင်ဘဝမှာ ရိုသေလေးစားပြီး အကူညီပေးတတ်သူနှင့် ဘက်မလိုက်ခြင်း၊သူတစ်ပါးအသိုက်အမြုံကို မဖျက်စီးခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၀။ ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ မိဘမဲ့ကလေး ဖြစ်နေရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက ငှက်ပစ် ၊ ငါးမျှား ၊တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ အသိုက်အမြုံများကို ဖြို ချ ဖျက်စီးခဲ့ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၁။ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ သက်ရှည်ကျန်းမာ နေရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝမှာ ငှက်လွှတ်၊ ငါးလွှတ်၊နွား စသည့် သက်ရှိ သတ္တဝါလေးတွေကို လွှတ်ပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၂။ ဘာကြောင့် ဒီဘဝမှာ အသက်တိုရသလဲ ဆိုတော့ အရင်ဘဝက သူတစ်ပါး အသက်၊တိရိစ္ဆာန်များကို သတ်ထားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၃။ ဒီဘဝမှာ ဘာလို့ သူတစ်ပါးရဲ့ အခိုင်းစေအဖြစ်နေရပါသလဲ ဆိုရင် အရင်ဘဝမှာ မရှိဆင်းရဲသားများကို နှိမ်ထားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၄။ ဘာ့ကြောင့် သင့်မျက်လုံးက ဒီဘဝမှာ လှပနေရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက ဘုရားမှာ ဆီမီးပူဇော်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၅။ ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ အသိပညာမဲ့ ၊ နားမကြား သူတစ်ယောက် ဖြစ်ရပါသလဲဆိုရင် အရင်ဘဝက မိဘရှေ့တွင် ကြမ်းတမ်းစွာ ဆဲဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၆။ အဘယ့်ကြောင့် ဒီဘဝမှာ အဆိပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သေရသလဲဆိုရင် အရင်ဘဝက စမ်းရေ ၊ သောက်သုံးရေများကို အဆိပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၇။ ဘာကြောင့် ဒီဘဝမှာ ဆွဲကြိုးချပြီး သေဆုံးရပါသလဲဆိုရင် အရင်ဘဝကသက်ရှိလူ၊ တိရိစ္ဆာန်များကို ထိုနည်းကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၁၈။ အကယ်၍ ဒီဘဝမှာ သူတစ်ပါးအသက်ကို သတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲတဲ့သူသည်၊နောင်ဘဝမှာ တူသောအကျိုး ကိုယ့်ကို တစ်ခါအသတ်ခံရလိမ့်မည်။ ဘယ်တော့မှ မဆုံးနိုင်တဲ့ သံသရာဆက်ကွင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။သံသရာလည်နေမည်။

၁၉။ ဒီဘဝမှာ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်း ဒီသံသရာအကြောင်းတွေ၊တရားအကြောင်းတွေ ဆက်ပြီးပြောပြသွားနိုင်မယ် ဆိုရင် နောက်ဘဝမှာ ကောင်းကြောင်းနဲ့ လူတွေရဲ့ ရိုသေလေးစားခြင်းကို ခံရပါလိမ့်မယ်။

ဓမ္မစာပေများကို မြတ်နိုးသော မိတ်ဆွေများအတွက် မေတ္တာဖြင့် ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မစမ်းရေ စေတနာမေတ္တာဖြင့်..စာသားများဖြည့်စွက်ပူဇော်ပါ၏ ။ဓမ္မဒါနပြန်လည်စုစည်း တင်ပြအပ်ပါသည်။ – ငရဲမှ အပ၊ဝဋ်အမြဲ

Credit – မူရင်းရေးသားသူ